Matthew bennett 425573 unsplash

Voksne, eldre og psykisk helse

Rundt halvparten av befolkningen i Norge får psykiske vansker eller lidelser i løpet av livet, og det kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og alle lag av befolkningen.

Hvordan problemene viser seg, varierer fra person til person, avhengig av livssituasjon og omfanget av problemet.

Mental Helse skal jobbe for flergenerasjonstiltak som et verktøy for å motarbeide ensomhet blant både unge og eldre. Det kan for eksempel vurderes en fusjon av Ung Arena og Senior Arena.

Foreldre som blir fratatt omsorgen må få hjelp og oppfølging til å håndtere situasjonen de står i. De må bli møtt med omsorg, respekt og forståelse, uavhengig av hvordan de havnet i denne situasjonen. Under en omsorgsovertakelse er både barn og foreldre i en krisesituasjon, og de må få tilbud om øyeblikkelig hjelp ved behov.

Ansatte veiledere fra Mental Helse Hjelpetelefonen betjener Foreldresupport. Foreldresupport gir støtte til foreldre/omsorgspersoner som trenger det, og bidrar med generell veiledning og råd til å håndtere krevende situasjoner som småbarnsforeldre ofte står i. Foreldresupport er et samarbeidsprosjekt mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse Hjelpetelefonen.

Svært mange får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til en forsvarlig behandling. Det er et stort behov for økt rettssikkerhet, kvalitet og forsvarlighet. Behovet for psykisk helsehjelp må identifiseres og følges opp til beste for pasienten også i de somatiske helsetjenestene.

Erfaringer har vist at eldre i liten grad har fått nok behandling på DPS-nivå: Distriktspsykiatrisk senter, og at alderspsykiatriske tjenester trappes ned. Mange trenger tryggheten og rammene som gis på døgnpost. Mange vil kunne ha god nytte av ambulante tjenester, og Mental Helse mener at disse må utvikles for å ivareta utfordringene eldre kan møte.

De kommunale tilbudene er ofte svært mangelfulle, og kan blant annet innebære en uheldig blanding av demente pasienter og andre pasienter med psykiske helseutfordringer.

Eldre må sikres et forsvarlig helsetilbud av god kvalitet, på lik linje med hva som tilbys den øvrige befolkningen, og tilbudene må være basert på/ivareta de eldres egne behov.

Mental Helse vil:

• at foreldre i større grad følges opp med tanke på psykiske helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og i rollen som forelder.
• at det blir mer tilgjengelig informasjon om psykiske helseutfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og rollen som forelder samt hvor man kan søke hjelp til å takle disse utfordringene.
• at alle DPSer skal ha kompetanse på området eldre og psykisk helse.
• at antall DPS døgnplasser økes, slik at alle, uansett alder, får det tilbudet de trenger.
• ha forpliktende samarbeid mellom kommuner og frivillige aktører.
• at unødvendig bruk av medikamenter opphører.
• at eldre inkluderes i tjenesteutviklingen, og dette på en ikke-diskriminerende måte.
• at ingen skal risikere å sitte inaktiv på institusjon eller i egen bolig.
• at ingen skal avvises av psykisk helsevern på grunn av alder.
• ha økt satsning på forskning knyttet til psykisk helse.
• ha flere erfaringskonsulenter, på individnivå, inn i alle de psykiske helsetjenestene.

Aktuelle tjenester fra Mental Helse:

Hjelpetelefonen
Sidetmedord.no
Foreldresupport
Senior Arena