Paola chaaya eakjzxcu0p0 unsplash

Selvmords-forebygging

Selvmord er et nasjonalt problem som rammer alle kjønn og folkegrupper – uavhengig av inntekt, bakgrunn og alder.

Årsakene til selvmord og selvmordsforsøk er sammensatte, og effektive forebyggingstiltak må settes inn, både i og utenfor helsevesenet.
Samfunnet må gjøre alt i sin makt for å forhindre at ett eneste liv går tapt i selvmord, og det må jobbes med konkrete tiltak for å støtte oppunder regjeringens nullvisjon for selvmord.

Ulike undersøkelser viser at mellom 50-90% av dem som dør ved selvmord har vært i kontakt med helsevesenet i tiden før de tok livet sitt. Potensialet for forebygging i
helsevesenets regi er dermed stort. Hjelpetelefoner og lavterskeltilbud må styrkes ytterligere, og hele befolkningen må regnes som målgruppe.

Det er viktig å sette kommunene og spesialisthelsetjenestene i stand til å jobbe med en nullvisjon. Det kreves mange ressurser og god ledelse for å kunne iverksette forebyggende tiltak over hele landet.

Gjennom våre møter med 200.000 ungdommer i satsingen psykisk helse i skolen, er svaret entydig: Unge trenger redskap og verktøy for å kunne takle stress, kriser og vanskelige livsutfordringer.

YAM, Youth Aware of Mental Health (Ungdoms kunnskap om psykisk helse) er et program for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter til å møte livets vanskeligheter og gir økt kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å være effektiv i en studie blant drøyt 11.000 skolelever i ti EU-land – depresjoner, selvmordstanker og handlinger reduseres med 50% etter tolv måneder. YAM skal tilbys alle elever på ungdomsskoler og videregående skoler.

Mental Helse vil:

• støtte regjeringens nullvisjon for selvmord med konkrete tiltak.
• at den nye Nasjonale handlingsplanen for selvmordsforebygging må finansieres for full gjennomføring.
• at regjeringen prioriterer selvmordsforebygging i sine budsjetter.
• at ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten læres opp til å identifisere personer i selvmordsfare.
• at det gjennomføres kunnskapskampanjer rettet mot menn.
• at etterlatte skal følges opp over tid og knyttes til en koordinator i kriseteamet.
• at det ikke skal kreves henvisning fra fastlege for å få helsehjelp knyttet til selvmordsforebygging.
• at personer som er i selvmordsfare får tett oppfølging over tid med riktig terapi og behandling.
• at nedbygging av senge-/behandlingsplasser innen psykisk helse reverseres.
• at det gjennomføres nasjonale kampanjer for å spre kunnskap om selvmordsforebygging med fokus på hvordan enkeltmennesker kan fanges opp og hjelpes.
• at lavterskeltilbud uten vedtak, rettet mot selvmordsforebygging, tilbys i hver kommune, og at nasjonale hjelpetelefoner styrkes betraktelig.
• at mediene tar ansvar og er varsomme i omtale av selvmord i tråd med Vær varsom-
plakaten.
• at det tilrettelegges for åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen.
• at YAM må fullfinansieres slik at ungdomsskoler og videregående skoler får tilbud om gjennomføring.