Arron choi 1600220 unsplash

Rettigheter og beskyttelse av disse

I 2006 ble FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) vedtatt av FNs generalforsamling.

Konvensjonen er rettslig bindende. Konvensjonen skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne nyter likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen skal også fremme respekten for personer med nedsatt funksjonsevnes iboende verdighet.

Konvensjonen dekker mange områder hvor personer med nedsatt funksjonsevne opplever diskriminering, slik som tilgang til rettigheter, deltakelse i offentlig og politisk liv, rett til utdannelse, rett til deltakelse i arbeidsliv, frihet fra tortur, utnyttelse og vold samt bevegelsesfrihet.

Norge undertegnet konvensjonen i 2007 og ratifiserte den 3. juni 2013.

Ivaretakelsen av rettigheter for funksjonshemmede i henhold til konvensjonen svikter imidlertid i Norge. Konvensjonen er ikke gjennomført i norsk rett, og tilleggsprotokollen som gir individer rett til å klage til CRPD-komitéen er ikke signert eller ratifisert av Norge.

Mental Helse vil:

• at personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske lidelser skal ha samme autonomi, og nyte samme rettigheter som alle andre borgere.
• at det blir flere og reelle tilsyn i kommunale helse- og omsorgstjenester som yter helsehjelp/praktisk bistand innenfor psykisk helse.
• at begrepet «skjult tvang» blir forstått som brudd på både norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.
• at rettighetsbrudd får konsekvenser; personer som blir utsatt for dette bør ha krav på erstatning.
• at ulovlig frihetsberøvelse i psykisk helsevern må kompenseres på lik linje som ulovlig frihetsberøvelse i straffeprosessloven.
• sørge for at pasientrettigheter, menneskerettigheter og grunnleggende sikkerhetsgarantier for personer med psykiske lidelser ikke uthules, men styrkes.
• sørge for at brukere, pårørende og behandlende personell får tilgang til lettfattelig informasjon om rettigheter, bakgrunnen for at rettighetene kom til, og veiledning i hvordan man kan fremsette klager.
• ha likeverdige rettigheter. Det er viktig for at enkeltpersoner kan arbeide med sin egen recoveryprosess.