Joshua sortino 5581 unsplash

Kvalitet

Kvalitet i psykisk helsetjeneste preges av individuelt tilpassede tilbud og en recovery-orientert tilnærming.

Kvaliteten på psykiske helsetjenester kan ofte være vanskelig å definere og måle. Den er vanskelig å definere fordi de som har behov for tjenestene ofte har forskjellige behov, og har ulik oppfatning av hva som er god hjelp. Den er vanskelig å måle fordi det tradisjonelt sett foretas kvantitative målinger, og disse sier lite om opplevd kvalitet.

Andre utfordringer knyttet til kvalitet i tjenestene er at organiseringen av helse- og velferdssystemet i Norge ikke legger til rette for samhandling og koordinering av tjenestene, noe som vil være en forutsetning for at man skal oppleve seg godt ivaretatt og få tjenester av god kvalitet.

Økonomi, rapportering på vedtatte kvalitetsindikatorer og et nivå- og sektordelt helse- og velferdssystem bidrar til at tjenestene styres inn mot det som gir best økonomisk uttelling, og at man prioriteres ut ifra de parameterne man blir målt på.

Mennesker med psykiske helseutfordringer har ofte behov for langvarige tjenester fra flere instanser og på flere nivåer. Det er derfor en utfordring at tjenestene ikke er organisert slik at det lønner seg å samhandle til det beste for brukeren. Dette gjelder både nivådeling i helsevesenet, samt manglende samordning mellom helse-, sosial- og velferdstjenester.

Pakkeforløpene skal se hele mennesket, være fleksible og ivareta den enkeltes individuelle behov.

Mental Helse vil:

- at man i større grad legger opplevd kvalitet til grunn for måling av kvalitet i tjenestene.
- at relasjonskompetansen vektlegges i fagutvikling og klinisk praksis på feltet.
- at recovery-tankegangen legges til grunn i behandling og rehabilitering av psykiske helseutfordringer, og at undervisning fremmes som ett av alternativene i behandlingen.
- at man organiserer helse-, sosial- og velferdstjenestene slik at samhandling og koordinering av tjenestene belønnes.
- at man sikrer gode systemer for brukermedvirkning på alle nivåer og i all tjenesteutvikling.
- at kvalitet innebærer at det er kapasitet nok i helsetjenesten.
- at man har lik helsehjelp uansett hvor man bor i landet.
- at det skal være en lovfestet rett til lavterskeltilbud i kommunene.
- at pakkeforløpet skal oppleves sømløst for den enkelte, og at den enkeltes mål og tempo tas hensyn til.