Likestillingsredegjørelse

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering.

Likestillingsredegjørelse og likestillingsarbeid for 2021, Mental Helse.

Aktivitet- og redegjørelsespliktene skal fremme forebyggende arbeid for likestilling og ikke-diskriminering ved vår virksomhet, jamfør Lov om likestilling og diskriminering (Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) – Kapittel 4 Aktivt likestillingsarbeid – Lovdata).

Arbeidet med kartlegging er igangsatt i 2021, men grunnet Corona situasjonen, mye hjemmekontor for ansatte etc. har mesteparten av kartleggingsarbeidet måtte utsettes til 2022, som vil bli det første året hvor vi kan rapportere på de ønskede nøkkeltall og en utvidet beskrivelse av likestillingsarbeidet i organisasjonen.

  • Vårt likestillingsarbeid er forankret i Mental Helse’s retningslinjer fra (2016). Vi vil i 2022 oppdatere retningslinjene iht nye krav.
  • I november 2016, ferdigstilte vi nye retningslinjer for vår varslingsplikt om kritikkverdige forhold, og i 2018/2020 ble rutine for å hindre trakassering, seksuell trakassering og vold oppdatert.
  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i de personalpolitisk retningslinjer i Personalhåndbok, Mental Helse, side 5 (versjon 2020).

I arbeidet for likestilling og ikke-diskriminering, er tillitsvalgte deltagende. Evaluering/vurdering av rutinene skal være på sakslisten minst en gang pr år i være samarbeidsorgan

Rapporten vil bli lagt ut på våre nettsider.