Kurs og opplæring

Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte.

Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Mental Helses formål oppnås gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkehelseopplysning, formidling av brukererfaring og ved å skape møteplasser for våre medlemmer og andre interesserte. Kursvirksomheten er et viktig ledd i dette. Kunnskap om styreverv og oppgaver i organisasjonen, om hvordan laget kan få ut saker i media og om brukermedvirkning og kommunikasjon, gir trygghet og mot til å utføre oppgavene en har påtatt seg. I tillegg vil innsikt i et tema gi både bedre motivasjon og utførelse av oppgavene.

Fylkes- og lokallagene arrangerer hvert år en mengde kurs både innen organisasjonsarbeid og innen andre felt. Disse kursene er en viktig arena for sosialt samvær, nettverksbygging og hygge. Disse kursene fremmer også mestring og deltakelse i samfunnet. God kursaktivitet fremmer organisasjonens utvikling og er positivt for våre medlemmer. Studiearbeid og studieaktiviteter i Mental Helses lokal- og fylkeslag er voksenopplæring i praksis.

Kurs og opplæringsutvalget (KUPP):

Leder:
Aina Nybakke, sentralstyret
kupp@mentalhelse.no

Medlemmer:

Martha Anette Gulbrandsen
rogaland@mentalhelse.no

Anders Øyan
trondelag@studieleder.mentalhelse.no

Anna Margrethe Drægebø Moe
more.og.romsdal@studieleder.mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver og sekretær for KUPP
Sølvi Hagen
kupp@mentalhelse.no / shage@mentalhelse.no
Tlf: 976 86 279

E-post: kupp@mentalhelse.no

Kurs i Mental Helses kursportefølje:

Organisasjonen har utviklet egne kurs og utdannet kursledere fra egne rekker som holder kurs i regi av fylkeslagene eller Kurs- og opplæringsutvalget (KUPP):

  • Organisasjonskurs
  • Rollen som brukerrepresentant
  • Politisk påvirkning
  • Konflikthåndtering

Studieledere
I alle fylkeslagene er det valgt studieleder som har spesielt ansvar for kurs og opplæring i fylket og som er en støtte for lokallagene. Det er studielederne som registrerer kursene gjennom studieorganisasjonen FUNKIS. Les mer på FUNKIS sine sider. På bakgrunn av registrerte kurstimer gis det statlige opplæringstilskudd (OT) til Mental Helse. I tillegg til OT midlene kan det søkes om tilretteleggingstilskudd som skal bidra til at alle kan delta på kurs.
Alle fylkesstudielederne har e-postadresse og de kan kontaktes på den adressen. Det er "fylkesnavnet"@studieleder.mentalhelse.no som er adressen.