Velferdstilskudd

Fylkes- (og lokal)lag kan søke Velferdsmidler gjennom Mental Helse sentralt. Søknads- og rapporteringsfrist er 15. mars hvert år.

Formålet med velferdsmidlene er å bidra til å understøtte Mental Helses visjon om at alle mennesker skal leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Det skal legges til rette for at velferdsmidlene kommer så mange medlemmer til gode som mulig, enten ved at fylkeslaget fordeler midler videre til lokallag, eller ved at fylkeslaget tilrettelegger for velferdsaktivitet som tilbys medlemmene i fylket.

For å få tildelt midler må rapportering av midler tildelt foregående år være godkjent av administrasjonen.

Slik søker dere:

Skjema 3 – søknadskjema benyttes til søknad om velferdsmidler for inneværende år hvor opplysninger om aktiviteter/tiltak/formål fremkommer. Legg gjerne med et enkelt budsjett for aktiviteten.

Det er fylkeslagene som kan søke velferdsmidler. Dersom fylkeslagene ønsker å viderefordele midler til lokallagene, må det framkomme av søknaden. Fylkeslaget må da sende informasjon til lokallagene om at de må søke fylkeslaget om midler til tiltak de ønsker å gjennomføre.

Tilsagn om midler forutsetter fullstendig årsrapportering fra samt rapportering for de velferdsmidlene dere mottok året før.

Rapporter og søknad sendes til: Siri Bråtane innen 15. mars.

Rapportering av velferdsmidler:

Krav til rapportering:

1. Dersom midlene er fordelt til lag føres dette i samleskjema – Skjema 1.
2. Dersom alle midlene er brukt i fylkeslaget fylles Regnskapsskjema ut -Skjema 2. Dette vedlegget kan også brukes av lokallagene som en del av fylkeslagenes kontrollrutiner.
3. Dersom midlene kun delvis er viderefordelt til lokallagene fylles begge skjemaene ut. Summen av midler viderefordelt til lokallagene føres på en linje i skjema 2 og er spesifisert i skjema 1.

Vedrørende pkt 1.
Fylkeslagene utfører den kontroll de føler er nødvendige. Samleskjema fylles ut og skjemaet signeres.

Vedrørende pkt 2.
Fylkeslagene fyller ut og signerer

Vær oppmerksom på
– detaljer (BILAG) i regnskapet må kunne fremvises på forespørsel.
Dette betyr at lagene må ha kopier av bilag som angår velferdsmidlene og oppbevare de i egen mappe for eventuell kontroll. Sentralleddet kan kontrollere fylkeslagene og fylkeslagene kan kontrollere lokallagene.

Spørsmål bes rettet til organisasjonsrådgiverne i Mental Helse:

Jonas Ørnes Andersen: 92 97 63 95 / jonas@mentalhelse.no
Viken, Vestfold og Telemark

Sølvi Hagen: 97 68 62 79 /solvi.hagen@mentalhelse.no
Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland

Erik Fransson: 94 09 36 62 / erik.fransson@mentalhelse.no
Hordaland, Rogaland, Sogn- og Fjordane og Agder

Aina Kaupang: 40 03 94 92 / aina@mentalhelse.no
Oslo, Nordland, Troms og Finnmark