Pårørende og nettverk

Pårørende og nettverk

Pårørende og nettverk er viktige resurser.

Pårørende blir sjelden fulgt opp og ivaretatt, selv om det er dokumentert at psykiske helseutfordringer og rusproblemer rammer hele familien. Særlig barn er utsatte, og hvis ikke de som pårørende blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse, kan situasjonen påvirke deres hverdag negativt i barnehage og skole samt ha innvirkning på barnets egen utvikling.

Pårørende påtar seg ofte et stort ansvar, og de kan utgjøre personens sosiale nettverk så vel som å være deres nærmeste, praktiske støttespiller. Verdien av de pårørendes kjennskap og tilknytning til brukeren kan også være en stor ressurs for behandlerne.

Senere års nedbygging av psykiatriske institusjoner samt økt satsing på lokalbaserte psykiske helsetilbud, inviterer de pårørende i større grad til deltakelse i omsorg og oppfølging (Karlsson, Borg & Kim 2008).

Lokale tiltak med mål om å styrke pasienters muligheter til å mestre sine psykiske utfordringer reduseres, noe som vil ha innvirkning på de pårørendes situasjon når det gjelder det å være en støtte for den enkeltes familie og nettverk.

Mental Helse vil:

• at pårørende i større grad benyttes som en ressurs i behandlingen.
• at pårørendes situasjon blir ivaretatt i behandlingsforløpet.
• at det informeres om nærmeste pårørendes rett til informasjon og medvirkning
innen rus og psykisk helsearbeid.
• at pårørende blir en naturlig del av pakkeforløpet for psykisk helse og rus.