Maler for årsmøte

Her finner dere maler for sakspapirer, gjennomføring og rapportering til årsmøtene.

Sjekkliste:

Før årsmøte:

  • Styret må lage forslag til handlingsplan for kommende årsmøteperiode og budsjett for inneværende kalenderår
  • Det må lages en årsmelding for foregående årsmøteperiode og et årsregnskap som skal godkjennes av lagets revisor(er) for foregående kalenderår.
  • Årsmelding og regnskap skal signeres av hele styret
  • Årsmøtet skal, sammen med saksliste og orientering om tidsfrister gjøres kjent for alle lagets medlemmer senest seks (fylkeslag) /fire (lokallag) uker før årsmøtet finner sted
  • Alle sakspapirene til årsmøtet (årsmelding, årsregnskap, valgkomiteens innstilling, handlingsplan og budsjett) skal gjøres tilgjengelig for alle lagets medlemmer minimum to uker før årsmøtet.
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen oppgitt frist.
  • Valgkomiteen bør starte sitt arbeid i god tid. Det er vedtatt retningslinjer for den sentrale valgkomiteens arbeid som ligger som vedlegg til Vedtektene. Disse er ikke forpliktende for fylkes- og lokallag, men hent gjerne tips og inspirasjon fra disse retningslinjene.

Etter årsmøte:

  • Signert årsrapport med tilhørende årsmelding, revidert årsregnskap, og signert møteprotokoll sendes uoppfordret til Mental Helse sentralt v/ organisasjonsrådgiver for laget, med kopi til fylkesstyret.
  • Husk å melde inn eventuelle endringer i styresammensetningen til Brønnøysund.
  • Dersom laget ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, så skal dette gjøres. Fra 2020 vil ikke lagene motta likepersonmidler eller momskompensasjon dersom man ikke er registrert her.

Maler for årsmøte: